Disclaimer

 

Aansprakelijkheid

Onze webshops zijn met zorg samengesteld. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid of de juistheid van de informatie.

Prijzen

De op de website vermelden prijzen gelden zolang de voorraad strekt en zet- en drukfouten voorbehouden.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Productinformatie

Productspecificaties worden met de grootst mogelijke zorg mogelijke zorg samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Links

Livshops verwijst op haar website naar externe websites. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Wij trachten de kwaliteit van de websites te toetsen maar kan niet verantwoordelijkheid dragen voor de volledig- en correctheid of enig ander aspect op de externe websites.

Wijzigingen

Wij behouden het recht de op de website, (geautomatiseerde) e-mail berichten of iedere andere uiting afkomstig van onze webshops vermelde informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren periodiek te controleren of de aangeboden informatie is gewijzigd.

Copyright

De op onze webshops getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo's, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Livshops of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie van onze webshops mag zonder voorafgaande toestemming niet worden gereproduceerd of gedistribueerd.

Toepasselijk recht

Op de website en (geautomatiseerde) e-mail berichten afkomstig van Livshops is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de disclaimer en/of algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam.

Indien anderstalige versies van de disclaimer en/of algemene voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.